2018, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 082-086
Kadavra Vericiden Böbrek Nakli Adaylarının Çağrı Sonrası Merkezde Elenme Nedenleri
Ayşegül ORUÇ, Alparslan ERSOY, Yavuz AYAR, Suat AKGÜR, Abdülmecit YILDIZ
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, Kadavra donor, Alıcı adayı, Elenme nedenleri
Özet
AMAÇ: Ülkemizde kadavra organ bağışı istenilen düzeylerde değildir. Ancak, kadavra böbrek bekleme listelerindeki hasta sayıları giderek artmaktadır. Bu durum organ nakli merkezlerinin kadavra böbrek alıcı adaylarını takibini de zorlaştırmaktadır. Kadavra böbrek nakli çağrısı anında adayların tıbbi durumları ve liste bilgilerinin güncelliği çok önemlidir. Çalışmada, merkezimize kadavradan böbrek nakli için çağırılan alıcı adaylarının elenme nedenleri araştırılmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışmaya Ocak 2013 ve Ağustos 2015 tarihleri arasında kadavradan böbrek nakli için merkezimize çağırılan erişkin 252 alıcı adayı dahil edildi. Elektronik hasta verileri, immünoloji laboratuvarı sonuçları ve nakil konseyi kararları incelendi. Bakanlık listesine göre nakil yapılan hastaya kadar olan nakil adaylarının elenme nedenleri araştırıldı. Daha alt sıralardaki adaylar değerlendirme dışı bırakıldı.

BULGULAR: Çalışma süresince merkezimize 252 (%56,7 erkek, %43,3 kadın, yaş ortalaması 46,2±12,2 yıl) erişkin aday, 81 kadavra (120 böbrek) için çağırıldı. Adaylardan 144’ü (%57,1) çeşitli nedenlerden dolayı elendi. Elenme nedenleri; merkeze gelememe/istememe 59 (%34,1), lenfosit crossmatch testi pozitifliği 40 (%22,9), hastaya ulaşılamaması 24 (%13,9), kronik HCV enfeksiyonu 20 (%11,6), aktif enfeksiyon 11 (%6,6), kardiyak nedenler 8 (%4,6) ve akciğer patolojileri 5 (%2,5) olarak saptandı.

SONUÇ: Kadavra böbrek nakli için merkezimize çağırılan adaylarda beklenmeyen sorunlarla karşılaşılması nakil olmalarını engellemektedir. Bu nedenle, hasta ve yakınlarının eğitimi, diyaliz ve organ nakli merkezleri arasında iletişimin sağlanması ve adayların bilgilerinin güncellenmesi yararlı olacaktır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.