2017, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 215-221
Böbrek Transplantasyonu Sonrası Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi
Dilek SOYLU1, Tülay ORTABAĞ2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Organ Nakli Koordinatörlüğü, Kahramanmaraş, Türkiye
2Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Gaziantep, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Böbrek transplantasyonu, SF-36, Yaşam kalitesi
Özet
AMAÇ: Çalışmanın amacı, böbrek transplantasyonu yapılan hastalarda yaşam kalitesini etkileyebilecek faktörlerin incelenmesidir.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Araştırma Ocak -Nisan 2015 tarihleri arasında Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Transplantasyon Polikliniğinde böbrek transplantasyonu sonrası takip edilen 80 hastadan araştırmaya katılmayı kabul eden 46 hasta ile yapıldı. Veriler araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı. Soru formunu, Hasta Bilgi Formu ve SF- 36 Yaşam Kalitesi Ölçeği oluşturdu. İstatistiksel değerlendirmede Mann Whitney U, Kruskall Wallis H ve Bağımlı Gruplarda t testleri kullanıldı.

BULGULAR: Hastaların Beden Kitle İndeksi (BKİ), cinsiyet, çocuk sahibi olma, eğitim durumu, doku reddi, diyalize girme durumu ile yaşam kalitesi alanları arasında anlamlı ilişki olduğu saptandı (p<0,005).

SONUÇ: Hastaların bazı yaşam kalitesi alt boyutlarında kısıtlılık yaşandığı gözlemlendi. Hastaların kısıtlılık yaşadığı yaşam kalitesi alt boyutlarında gerekli sosyal destek ve rehabilitasyonun sağlanması ve daha fazla kişiyle çok merkezli çalışmaların yapılması yararlı olacaktır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.