2017, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 209-214
Mikroalbüminürisi Olan ve Olmayan Tip 2 Diyabetes Mellitus Hastalarında Ekshale Soluk Havası İnflamatuvar Belirteç Düzeyleri ve Solunumsal Parametreler
Nilgün SAVAŞ1, Ertuğrul ERKEN2 Faruk KUTLUTÜRK3, Ayşe YILMAZ4, Süheyla UZUN KAYA1, Ayşe Kevser DEMİR1, Banu ÖZTÜRK5
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Tokat, Türkiye
3Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı,Tokat, Türkiye
4Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye
5Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Onkoloji Bilim Dalı, Tokat, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Oksidatif stres, Diyabetes mellitus, Mikroalbüminüri, EBC
Özet
AMAÇ: Oksidatif stres belirteçleri diyabetes mellitus (DM) ve komplikasyonları ile ilişkilendirilmiştir. EBC (Exhaled breath condansate), solunum havasının soğutularak yoğunlaştırılması temeline dayanan bir yöntemdir. Çalışmada mikroalbüminürisi olan ve olmayan DM olgularında ekshale soluk havasındaki oksidatif belirteçlerinin (Nitrik oksit (NO), 8-isoprostan, lökotrien E4 (LTE4)) mikroalbüminüri ve solunum fonksiyon testleri ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışmaya Tip 2 DM tanılı 47 hasta alındı. Grup 1; mikroalbüminürisi olmayan 25 (K/E:17/8) ve Grup 2; mikroalbüminürisi olan 22 (K/E:14/8) hastadan oluşuyordu. Yirmibeş sağlıklı gönüllü (K/E:18/7) çalışmaya eklendi. Hasta ve kontrol gruplarına solunum fonksiyon testleri ve 24 saatlik idrarda mikroalbümin ölçümü yapıldı. Yoğunlaştırılmış soluk havası örnekleri alınarak kolorimetrik yöntemle NO ve EIA yöntemiyle 8-İsoprostan ve LTE4 düzeyleri çalışıldı.

BULGULAR: Her iki hasta grubu ve sağlıklı kontrollerde oksidatif belirteç düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Hastaların mikroalbüminüri düzeyleri ile oksidatif belirteç düzeyleri arasında da korelasyon saptanmadı. Grup 2’deki hastaların solunum fonksiyonlarında anlamlı düşüklükler saptandı.

SONUÇ: Çalışmamızda, EBC yöntemiyle, mikroalbüminürisi olan ve olmayan diyabetik hastalar arasında oksidatif stres markerleri bakımından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu durum olgu sayısının sınırlı olmasına veya soluk havasını etkileyen dış faktörlere bağlı olabilir. Diyabetik hastalarda EBC yöntemiyle yapılacak yeni ve kapsamlı çalışmalar oksidatif stres ve nefropati ilişkisi açısından anlamlı sonuçlar ortaya koyabilir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.