2017, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 204-208
Sürekli Ayaktan Periton Diyaliz Hastalarında Peritonit ve Serum-Diyalizat İmmünglobulin-G Subgrup Düzeyleri İlişkisi
Metin SARIKAYA, Yasin ŞAHİNTÜRK, Ayça İNCİ
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Antalya, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Sürekli ayaktan periton diyalizi, Peritonit, IgG subgrupları
Özet
AMAÇ: Peritonit, Sürekli Ayaktan Periton Diyaliz (SAPD) tedavisinin en önemli komplikasyonudur. Peritoneal savunma sisteminin önemli elementi IgG ve subgruplarıdır. IgG subgrupları eksikliği tekrarlayan infeksiyonlara eğilimle sonuçlanması nedeniyle serum ve diyalizatta IgG subgruplarının düzeylerinin peritonit sıklığı ile ilişkisinin araştırılması amaçlandı.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışmaya 30 SAPD hastası alındı. Hastalar yıllık peritonit sıklığına göre iki gruba ayrıldı. Yılda iki veya daha fazla sayıda peritonit atağı geçiren hastalar high peritonitis index (HPI), yılda bir veya hiç peritonit geçirmeyenler ise low peritonitis index (LPI) olarak gruplandırıldı. 17 (%56,67) hasta LPI, 13 (%43,33) hasta HPI grubuna dahil edildi. İki grup IgG subgrup düzeyi açısından karşılaştırıldı.

BULGULAR: Her iki grupta serum IgG subgrupları karşılaştırıldığında anlamlı fark saptanmadı (p IgG1:0,86, IgG2:0,93, IgG3:0,4, IgG4:0,67, total IgG:0,80 mg/ml). Diyalizat IgG subgruplarının HPI grubunda anlamlı düzeyde yüksek olduğu görüldü (p IgG1:0,006, IgG2:0,01, IgG3:0,007, IgG4:0,01, total IgG:0,003 mg/ml). HPI grubunda diyalizat total protein, globulin ve albumin kayıp düzeyleri LPI grubuna göre belirgin olarak yüksek bulundu (sırasıyla p=0,39, 0,26, 0,01).

SONUÇ: HPI olgularında IgG subgrupları düzeylerinin LPI olgularına göre yüksek olmasının nedeni, tekrarlayan peritonitler sonucunda periton membranındaki yapısal değişikliklere bağlı artmış makro molekül kaybı ve gelişen inflamatuvar bir yanıt olabilir. Sonuçlarımız IgG subgrup düzeyleri eksikliğinin peritonit gelişiminde önemli bir rol oynamadığını düşündürmektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.