2017, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 171-176
Hemodiyaliz ve Böbrek Nakli Hastalarında Anksiyete, Depresyon ve Yaşam Kalitesinin Karşılaştırılması
Dilek BARUTÇU ATAŞ1, Hakkı ARIKAN1, Sabahat ALIŞIR ECDER2, Hilmi ÇİFTÇİ3
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Anksiyete, Depresyon, Hemodiyaliz, Renal transplantasyon, Yaşam kalitesi
Özet
AMAÇ: Çalışmanın amacı; hemodiyaliz (HD) ve renal transplantasyon (Tx) hastalarında anksiyete, depresyon ve yaşam kalitesini karşılaştırmaktır.

GEREÇ ve YÖNT EMLER: Veriler; Beck Anksiyete Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği ve SF-36 yaşam kalitesi ölçeği kullanılarak toplandı. İstatistiksel analizde ki kare testi, varyans analizi ve independent samples t test kullanıldı.

BULGULAR: Çalışmaya toplam 90 hasta (50 HD, 40 Tx; ortalama yaş 51,63±16.1 yıl; HD grubunda 32 erkek, Tx grubunda 31 erkek) dahil edildi. Gruplar sosyodemografik açıdan benzer özelliklere sahipti. Her iki grupta benzer oranda anksiyete ve depresyon görüldü. Kadınların anksiyete ve depresyon puanı erkeklerden daha yüksek bulundu. Diyalize girme süresi ile depresyon ve anksiyete arasında ilişki yokken transplantasyon süresi ile anksiyete ve depresyon arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (sırasıyla p= 0,012 p= 0,019). Yaşam kalitesi alt ölçeklerinden fiziksel fonksiyon, fiziksel rol güçlüğü, emosyonel rol güçlüğü, vitalite, genel sağlık ve fiziksel komponent puanı HD grubunda daha düşük saptandı (p<0,05). Yaşam kalitesi skoru kadın ve erkeklerde benzer bulundu.

SONUÇ: Renal transplantasyon hastalarında anksiyete ve depresyon sıklığı HD hastalarıyla benzer iken böbrek nakli hastalarında yaşam kalitesi daha iyi saptandı.

  • Başa Dön
  • Özet
  • Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.