2017, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 161-165
Doğumsal Böbrek ve Üriner Sistem Anomalilerinde Prenatal Risk Faktörleri
Alper SOYLU1, Hatice EROĞLU2, Seçil ARSLANSOYU ÇAMLAR1, Mehmet Atilla TÜRKMEN1, Salih KAVUKÇU1
1Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Nephrology, İzmir, Turkey
2Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, İzmir, Turkey
Anahtar Kelimeler: Doğumsal böbrek ve üriner sistem anomalileri, Gebelikte ağırlık artışı, Parite, Risk faktörleri, Subfertilite
Özet
AMAÇ: Doğumsal böbrek ve üriner sistem anomalileri (DBÜSA) çocuklarda kronik böbrek hastalığının önde gelen nedenidir. DBÜSA gelişiminde genetik bozukluklar yanında, uygunsuz intrauterin koşulların da rol oynadığı düşünülmektedir. Çalışmada, DBÜSA olgularında antenatal etkenlerin rolü incelenmiştir.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışma grubuna DBÜSA tanılı 140 hasta, kontrol grubuna ise malformasyon olmaksızın üriner enfeksiyonu olan 140 olgu alındı. Gruplar antenatal (gestasyon süresi, prematürite, oligohidroamnioz, preeklampsi, gestasyonel diabetes mellitus, eşlik eden malformasyon, invitro fertilizasyon), maternal (gebelik yaşı, gebelik öncesi ağırlık, gebelikte ağırlık artışı, sistemik hastalık, sigara, alkol, ilaç ) ve ailesel (akraba evliliği, böbrek hastalığı, üriner anomali) parametreler yönünden karşılaştırıldı.

BULGULAR: Çalışma grubunda gestasyon süresi daha kısa (38,8±2,9’a 39,5±0,9 hafta, p=0,004), prematürite oranı (%9,3’e %0,7, p=0,001), parite (≥2 gebelik oranı %57,9’a %41,4, p=0,006), oligohidramnioz (%6,4’e %0, p=0,002), eşlik eden malformasyon (%15,7’ye %5,7, p=0,007), gebelikte ağırlık artışı (18,8±2,9’e 18,1±2,8 kg, p=0,047) ve ailede böbrek hastalığı sıklığı (%7,9’a %2,1, p=0,028) daha yüksek idi. In vitro fertilizasyon uygulaması sadece çalışma grubundaki iki olguda mevcut idi.

SONUÇ: DBÜSA için gebelikte fazla ağırlık artışı ve artan gebelik sayısı risk faktörü olabilir. Ancak, subfertilitenin rolünü tespit etmek için geniş kapsamlı çalışmalara gereksinim vardır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.