2017, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 127-139
Diyabeti ve Evre 3b veya Daha İleri Derecede (tGFH < 45 mL/dk) Kronik Böbrek Hastalığı Olan Hastaların Tedavisine İlişkin Avrupa En İyi Klinik Uygulama Kılavuzu
Bülent Tokgöz
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, Diyabetik nefropati, Kronik böbrek hastalığı
Özet
Diyabeti olan hastalarda, çoğunlukla mikro ve makroalbüminüri varlığıyla tanımlanan, KBH gelişmesini önlemek ya da geciktirmek için çok sayıda yol gösterici öneriler içeren doküman yayınlanmıştır. Bununla beraber, bu dokümanların hiçbiri özel olarak evre 3b veya daha ileri derecede (tGFH <45ml/ dk/1.73m2) KBH olan hastaların tedavisini konu edinmemiştir. Birçok çalışma diyabeti, evre 3b veya daha ileri derecede (tGFH <45ml/dk/1.73m2) KBH veya her ikisi de olan hastaları dışladığı için bu hasta grubuyla ilgili az sayıda iyi tasarlanmış prospektif çalışma bulunmaktadır. Bu nedenle kanıta dayalı yaklaşımda bulunmak güçleşmektedir.

ERBP danışma kurulu, diyabeti ve evre 3b veya daha ileri derecede (tGFH <45ml/dk/1.73m2) KBH olan hastaların tedavisine yönelik bir kılavuza ihtiyaç olduğuna karar vermiştir. Bu dökümanın, yöntembilim ve değerlendirmeye titiz bir yaklaşımla, hasta için önemli sonlanımlara ve klinisyenlerin günlük uygulamalarında kullanışlı olmaya odaklanmıştır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.